Friday, June 10, 2016

Surah AlBaqarah 1~7Juz:1, Surah:2, Ayat 1~7:

Ringkasan tafsir;
Ada dua golongan;
1~5: Beriman (takwa),ialah takut kepada Allah, percaya alam ghaib, mengerjakan sembahayang, percaya kepada kitab, percaya hari kiamat  dan membelanjakan sebahagian rezeki (zakat, nafkah anak isteri, derma, sedekah).
6~7:  Kufur (ingkar), ialah tidak beriman kepaa Allah, dicap dan dituutp hati, mata dan pendengaran mereka hingga kehari pembalasan. 


Sumber: 
Al-Baqarah, Ayat 1~10
[GS]
https://sites.google.com/site/p74lumut/4/1
 


[Previous] [Next

Tuesday, November 10, 2015

Khatam Surah Al-Maidah

Al-Maidah, dari Ayat 101~110

101. Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu tanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu, akan menyusahkan kamu, tetapi jika kamu bertanya dari hal ayat-ayat itu waktu diturunkan Quran, akan diterangkan nya kepada kamu. Allah maafkan kamu dari kesalahan itu, kerana Allah itu pengampun, penyabar.

102. Sesungguhnya telah menanyakan dia satu kaum sebelum kamu, kemudian, jadilah mereka orang-orang kafir dengan sebab itu.

103. Allah tidak jadikan bahirah dan tidak saibah dan tidak wadilah dan tidak haram, tetapi orang-orang kafir itu membuat dusta atas nama Allah, kerana kebanyakan mereka tidak berfikiran.

104. Dan apabila dikatakan kepada mereka; “marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul nya”.  Mereka berkata; “cukuplah bagi kami apa-apa bagi kami dapati bapa-bapa kami atasnya”. Apakah mereka akan turut walau pun bapa-bapa mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak terpimpin ?

105. Hai orang-orang yang beriman ! jagalah diri-diri kamu, tidak boleh membahayai kamu kesesatan orang yang sesat, apabila kamu terpimpin. Kepada Allah lah tempat kembali kamu sekelian, maka ia akan terangkan kepada kamu balasan bagi apa yang kamu telah kerjakan.

106. Hai orang-orang yang beriman ! persaksian diantara kamu, apabila seorang daripada kamu hampir mati, waktu berwasiat, ialah dua oang yang adil dari antara kamu, atau dua orang yang bukan dari kamu, jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya mati hendak mengenai kamu, kamu tahan  dua-dua nya sesudah sembahayang, lalu dua-dua nya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu; “kami tidak menjual dia dengan harta, walau pun ia keluarga yang dekat, dan kami tidak sembunyikan penyaksian kerana Allah, lantaran kalau bagitu, sesungguhnya adalah kami dari orang-orang yang berdosa”.

107. Lantas apabila didapati, bahawa mereka berdua berbuat dosa, maka hendaklah ada dua orang lain yang lebih hampir, dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu, menggantikan mereka berdua, lalu bersumpah dengan nama Allah; “bahawa persaksian kami lebih patut diterima daripada persaksian mereka berdua, dan kami tidak melewati batas, kerana kalau bagitu, nescaya adalah kami dari orang-orang yang zalim”.

108. Yang demikian itu cara yang lebih dekat, supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya, atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah-sumpah mereka sesudah sumpah-sumpah mereka, oleh kerana itu, takutlah kepada Allah, dan dengarkan lah, kerana Allah tidak memimpin kaum yang pasik.

109. Pada hari Allah akan kumpulkan Rasul-Rasul nya, lalu ia bertanya; “bagaimana kah kamu diterima ?” mereka menjawab; “tidak ada pengetahuan bagi kami”. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib”.

110. ingatlah tetekala Allah berkata; “hai Isa anak Mariam ! ingatlah nikmat ku atas mu dan atas ibu mu tetekala aku kuatkan mu dengan roh al-kudus, engkau berkata-kata dengan manusia dalam buaian, dan waktu besar mu, dan ingatlah tetekala aku ajar mu tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil, dan ingatlah tetekala engkau jadikan, daripada tanah, seperti keadaan burung dengan izin ku lalu engkau tiup padanya, dan ingatlah waktu engkau menyembohkan orang-orang buta dan sopak dengan izin ku, dan ingatlah tetakala engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin ku, dan ingatlah tetekala aku menghalangi bani Israel daripada mu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, lantas orang-orang kafir dari antara mereka, berkata; “ini tidak lain melainkan satu sihir yang terang-terang”.

Following Twitter,
[]https://twitter.com/FlatCemara2/status/664346829476093953.

Sunday, November 8, 2015

Khatam Surah Al-Maidah

Al-Maidah, dari Ayat 41~50

41. Hai Rasul ! janganlah mendukacitakan mu orang-orang yang berlumba-lumba didalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut-mulut mereka; “kami telah beriman”,  pada hal hati-hati mereka tidak beriman, dan dari antara orang-orang yahudi. Mereka suka dengar untuk berdusta, mereka suka dengar untuk satu golongan dari pendita-pendita yang tidak datang kepada mu, mereka ini merubah kalimah-kalimah Allah daripada tempat-tempat nya.  Mereka ini berkata kepada kaum mereka; “ jika didatangkan kepada mu hukum seperti ini, maka terima lah dia, dan jika tidak didatangkan nya kepada mu seperti ini, maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”, dan barang siapa Allah kehendaki kesesatan, maka tidaklah engkau berkuasa menolak suatu yang datang daripada Allah untuk nya. Mereka itu, ialah orang-orang yang Allah tidak hendak membersihkan hati-hati mereka. Adalah bagi mereka kehinaan didunia,  dan adalah bagi mereka di akhirat, azab yang besar.

42. Mereka suka mendengar buat menyibarkan dusta.  Mereka suka makan barang yang haram. Lantaran itu,  kalau mereka datang kepada mu, hukumkan lah antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, kerana jika engkau berpaling dari mereka, tidaklah boleh mereka sampaikan bahaya apa pun kepada mu, dan kalau engkau menghukun, hukumlah antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.

43. Bagaimanakah mereka akan jadikan mu hukum dengan ikhlas, pada hal disisi mereka ada  Taurat yang didalam nya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu ? dan bukan lah mereka itu daripada orang-orang yang beriman.

44. Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang pada nya ada pertunjuk dan penerangan yang dengan nya Nabi-Nabi yang menyerah diri kepada Allah, pendita-pendita dan oang-orang alim, mereka menjadikan hukum atas orang-orang  yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah, pada hal mereka itu jadi saksi atas kitab itu. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada ku  dan jangan lah kamu jual ayat-ayat ku dengan harga yang sedikit, kerana barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir.

45. Dan kami telah wajibkan atas mereka dalam Taurat itu, bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka  itu ada balasan nya. Tetapi barang siapa dermakan hak membalasnya. Maka adalah yang demikian itu jadi penebus dosa baginya, dan barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang zalim.

46. Dan kami telah iringkan Isa anak Mariam, sesudah mereka, sebagai mengenepi khabar yang ada lebih dahulu daripadanya dalam Taurat, dan kami telah beri kepada nya Injil yang pada nya ada petunjuk dan penolong, dan sebagai mencukupi apa yang ada lebih dahulu daripada  nya dalam Taurat, dan sebagai pertunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang berbakti.

47. Dan hendaklah ahli injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah pada nya, kerana barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang pasik.

48. Dan telah kami turunkan kepada mu kitab Quran dengan membawa kebenaran, sebagai mengenepi khabaran yang ada lebih dahulu daripada nya, iaitu kitab Taurat, dan sebagai penyaksi atas nya. Lantaran itu, hukumkan lah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah engkau turut hawa nafsu mereka yang boleh memalingkan mu  daripada kebenaran yang datang kepada mu, bagi tiap-tiap umat daripada kamu, kami telah adakan peraturan dan jalan, pada hal kalau Allah mahu, nescaya ia jadikan kamu hanya satu umat, tetapi ia mahu memberi pengujian kepada kamu tentang apa yang ia telah kurniakan kepada kamu. Oleh kerana itu, berlumba-lumbalah menuntut kebaikan-kebaikan.  Kepada Allah lah tempat kamu  sekelian kembali, maka ia akan khabarkan kepada  kamu apa yang kamu berselisihan padanya.

49. Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah  engkau menurut hawa nafsu mereka, dan berjaga diri lah daripada mereka, khuatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu daripada sebahagian perintah yang Allah turunkan kepada mu, maka sekiranya mereka berpaling daripada kebenaran ketehuilah, bahawa Allah tidak mahu melainkan akan menyeksa mereka dengan sebab sebahagian daripada dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia adalah orang-orang yang pasik.

50. Apakah mereka mahu hukuman jahiliah, pada hal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukuman nya lebih baik daripada Allah, bagi orang yang berkeyakinan ?   .
 ..
Following Twitter,
[] https://twitter.com/PuteraSulaiman4/status/663294901950353408
.

Khatam Surah Al-Maidah

Al-Maidah, dari Ayat 31~40

31. Lalu Allah kirim seekor burung gagak yang mengorek tanah, untuk ia lihatkan kepada nya bagaimana hendak nya ia menimbus bangkai saudaranya itu. Ia berkata; “hai kecelakaan ku ! mengapakah aku lemah menjadi seperti gagak ini buat menimbus bangkai saudara ku ?” maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal.

32. Oleh kerana itu, kamu wajibkan atas bani Israel, bahawa barang siapa membunuh orang tidak kerana ia membunuh seorang atau tidak kerana ia membuat rusuhan dibumi, maka seolah-seolah ia membunuh manusia semuanya, dan barang siapa memilihara hidupnya  seorang, maka seolah-olah ia memelihara hidupnya manusia semua,  dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan, kemudian, sesungguhnya kebanyakan dari mereka, sesudah itu, melewati batas dibumi.

33. Tidak ada balasan  bagi orang-orang yang  memerangi Allah dan Rasul nya dan mengadakan rusuh dibumi, melainkan dibunuh mereka, atau disalib mereka atau dipotong tangan-tangan  mereka dan kaki-kaki mereka, berselang-selang, atau dihalau mereka dari bumi itu, yang demikian ini, adalah satu penghinaan bagi mereka didunia, dan adalah bagi mereka diakhirat nanti, azab yang besar.

34. Melainkan orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat tangkap mereka. Maka ketahuilah, bahawa sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang.

35. Hai orang-orang yang beriman ! takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kamu kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh dijalan nya, supaya kamu dapat kejayaan.

36. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, kalau mereka mempunyai sekelian apa yang ada dibumi dan sebanyak itu lagi bersertanya, untuk mereka menebus diri-diri dengannya, daripada azab hari kiamat, nescaya tidak akan diterima dia dari mereka, dan adalah bagi mereka azab yang pedih.

37. Mereka hendak keluar dari seksaan mereka, tetapi tidaklah mereka itu orang-orang yang boleh keluar daripada nya, dan adalah bagi mereka itu azab yang tetap.

38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu, hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan,  dan sebagai contoh  yang menakutkan dari Allah, dan adalah Allah itu maha keras, bijaksana.

39. Tetapi barang siapa bertaubat sesudah kezaliman nya dan ia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah akan memberi ampun kepada nya, kerana sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang.

40. Tidak kah engkau ketahui, bahawa bagi Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, ia menyeksa supaya yang ia kehendaki dan ia memberi ampun kepada siapa yang ia kehendaki, kerana Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.Following Twitter
[] https://twitter.com/PuteraSulaiman4/status/663291413052854272 
.

Saturday, November 7, 2015

Persatuan Pemilik Petak

Tujuan Penubuhan,
Persatuan Pemilik Petak Flat Cemara,

[GC2] https://sites.google.com/site/persatuanpemilikpetakcemara/home/1


                                                     ..... Go To "PENGHUNI PETAK"   


,
Following Twitter,
[] https://twitter.com/PuteraSulaiman4/status/663205429342695424
.